சுவிஸ் மலை ஆறுகளின் ஆபத்து நிலை கணிக்க முடியாதது என்று நிபுணர் எச்சரிக்கை

தீவிர வானிலை சீர்கேட்டால் மக்களும் கட்டடங்களும் ஆபத்தில் இருக்கும் பகுதிகளை சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் அடையாளம் கண்டுள்ளது.